Privacybeleid Elles in Organizing

Elles in Organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Elles in Organizing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ellesinorganizing.nl

Contactgegevens:
Elles in Organizing, P. Hans Frankfurthersingel 210, 1060 TP Amsterdam, 06-21208838, info@ellesinorganizing.nl
Elles in Organizing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder treft u een overzicht aan van persoonsgegevens die Elles in Organizing verwerkt;

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid; alleen indien u informatie hierover zelf verstrekt en deze informatie relevant is in het kader van de begeleiding.
 • Burgerservicenummer (BSN); alleen indien u deze zelf verstrekt en deze relevant is voor de uitvoering van een specifieke (deel)opdracht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elles in Organizing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diensten.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het informeren over wijzigingen van diensten en/of producten.
 • Het bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elles in Organizing maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elles in Organizing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elles in Organizing verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elles in Organizing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elles in Organizing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Cloud

Elles in Organizing kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Elles in Organizing door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Elles in Organizing heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elles in Organizing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ellesinorganizing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Elles in Organizing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dit privacybeleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

 

Elles Tijssen,
Elles in Organizing

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018

No mess, no stress!

"Elles is integer en respectvol. Ze begeleidt je op een manier die geen weerstand oproept. Dit doet ze met een glimlach. Kortom, iemand die je graag in je omgeving hebt."

Frederik, Ouderkerk aan de Amstel

Admin Login